Somos Paisaxe | Condicións xerais de uso
 

Condicións xerais de uso

A FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE con domicilio para os efectos de notificacións na Rúa Neira de Mosquera, 8, baixo, 15702 Santiago de Compostela e con CIF G70193537 pon a disposición no seu sitio web somospaisaxe.org determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web da FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais se lle expoñen ao USUARIO no sitio web galiciasustentable.org en todas e cada unha das páxinas, para que as léa, as impríma, arquive e acepte a través de internet e se atope plenamente informado.

O acceso ao sitio web da FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese non a utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- O sitio web da FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE foi realizado co fin de poñer a disposición de terceiros información sobre as súas actividades e poder contactar con el, para solicitar información adicional. Todo sitio web ten carácter gratuíto. Os servizos e produtos aos que se poida acceder a través do sitio web rexeranse se é o caso polas condicións xerais e particulares que o responsable dos mesmos estableza pois estes servizos son ofrecidos por terceiros alleos ao FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE.

SEGUNDA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

2.1.- A utilización do sitio web da FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE, non comporta a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO. As condicións de acceso e uso do presente sitio web se rexen estrictamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente a FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE prohibe os seguintes:

2.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas da FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE ou a terceiros.

2.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos («spaming») ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede («mail bombing»)

2.2.- A FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE, poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

TERCEIRA.- CONTIDOS: Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

3.1.- A FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE utilizando fontes internas e externas de tal modo que a FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE unicamente se fai responsable polos contidos elaborados de forma interna.

3.2.- Os USUARIOS, a través de colaboracións ou introdución voluntaria de contidos, tanto gráficos como escritos, directa ou indirectamente a través de ligazóns ou links sendo estes os únicos responsables dos mesmos e quedando expresamente exento a FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE de toda responsabilidade. O USUARIO que introduza calquera contido no sitio web da FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE manifesta a absoluta legalidade e autoría dos mesmos e expresamente asume todo tipo de responsabilidade que se poida derivar destes contidos. O USUARIO tamén se fai responsable das opinións introducidas na parola e foros postos á súa disposición no sitio web. A FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE non será responsable en ningún caso das opinións vertidas nos referidos foros e poderá retirar ou impedir o acceso aos USUARIOS que vulneren a legalidade vixente así como dar coñecemento de Xulgados e Tribunais os feitos que sexan constitutivos dalgún tipo de ilícito penal ou civil.

3.3.- A FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. A FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE non asegura nin se responzabiliza do correcto funcionamento das ligazóns a sitios web de terceiros que figuren en galiciasustentable.org

Ademais a través do sitio web da FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE poden poñerse a disposición do usuario servizos gratuítos e de pagamento ofrecidos por terceiros alleos e que se rexerán polas condicións particulares de cada un deles. A FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE non garante a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exento de todo tipo de responsabilidade polos danos e perdas que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

CUARTA.- RESPONSABILIDADE.-

4.1.- A FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE en ningún caso será responsable de:

4.1.1.- Os fallos e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de xeito que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos

4.1.2.- Da produción de calquera tipo de dano que os USUARIOS ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.

4.1.3.- Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de ligazóns ou links. Así mesmo, a FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

4.2.- A FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE resérvase o dereito a suspender o acceso sen aviso previo de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata a seguridade de efectíva a responsabilidade dos danos que puidesen producirse. Así mesmo, A FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento fidedigna de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

QUINTA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA.- O sitio web da FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE – os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web- atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos agás consentimento expreso da FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE. Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen ao seu dispor no sitio web son propiedade do usuario que afirma ao envialos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución á FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE.

SEXTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE.- As presentes condicións xerais se rexen pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Santiago de Compostela renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

SÉTIMA.- En caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. A FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos agás recoñecemento expreso por parte da FUNDACIÓN GALICIA SUSTENTABLE .

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que teñas e mellor experiencia de uso e navegación. Se continúas a navegar das o teu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies, fai click no enlace para máis información. ACEPTAR